MJF

 Multi Jet Fusion – סינטור באמצעות הזרקת חומר על ידי ראשי ההדפסה באזורים הרצויים לתוך אבקת פלסטיק. בגבולות האובייקט המיועד להדפסה מפוזר חומר Detailing המונע סינטור וכך מוגדרים גבולות האובייקט. חשיפה לקרני אינפרא-רד בעוצמה גבוהה, מתיכה ומגבשת את השכבה המודפסת, בגבולות המוגדרים.