מדיניות ופרטיות

מדיניות פרטיות

העדכון האחרון: 18-01-2021

 1.     כללי

מפעיל בע"מ והחברות בשליטתה ו/או הנמצאות עמה תחת שליטה משותפת (לרבות חברת א נין נון ושות בע"מ)  (להלן: "הקבוצה") מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר בכתובת: https://www.mafil.co.il/ (להלן: "האתר") ולכן יצרה את מדיניות הפרטיות זאת אשר מפרטת את האופן שבו הקבוצה אוספת ומשתמשת במידע המסופק על ידי המשתמשים באתר.

 1.    איסוף מידע

הקבוצה עשויה לאפשר למשתמשים באתר לבקש מידע ויעוץ לגבי השירותים הניתנים על ידי הקבוצה והמוצרים הנמכרים על ידה (להלן יחד: "השירותים") באמצעות טפסי פניה אלקטרונים באתר ו/או בדפי נחיתה הקשורים לקבוצה ו/או ברשתות חברתיות הקשורות לקבוצה ו/או באמצעות פנייה ו/או התכתבות עם נציגי הקבוצה (להלן: "אמצעי הפניה"). במסגרת אמצעי הפניה תתבקש לספק פרטים לגביך אשר יכול ויכללו, בין היתר, שם מלא, כתובת מגורים, ופרטי התקשרות (כתובת דואר אלקטרוני, טלפון וכו') וכן פרטים אודות השירותים הנדרשים על ידך. כמו כן, יתכן ויאספו לגביך פרטים דוגמת כתובת IP ומידע אנליטי מצרפי ובלתי מזוהה אודות שימושך באתר אשר נאסף באמצעות כלי אנליזה של צד שלישי דוגמת google analytics.

לידיעתך, לא חלה עליך כל חובה חוקית למסירת פרטים כלשהם אודותיך אולם מסירת הפרטים הינה הכרחית לצורך הגשת בקשה לקבלת יעוץ ומידע בקשר לשירותים.

לתשומת לבך, מסירת הפרטים באמצעי הפניה, מהווה הצהרה מצדך על מסירתם ביודעין ובהסכמה לכל תנאי מדיניות הפרטיות להלן. ככל שתספק לנו נתונים כלשהם המתייחסים לצדדים שלישיים, אתה מצהיר כי הם נמסרים לנו בהסכמתם ובידיעתם.

ככל שאינך מסכים למדיניות זאת, הנך נדרש להימנע משימוש באתר וממסירת פרטים כלשהם לקבוצה.

 1.     שימוש במידע

הקבוצה תעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידך בהתאם להוראות החוק והדין לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות") והתקנות שהותקנו מכוחו ועל פי מדיניות פרטיות זאת, ובכלל זאת למטרת אספקת מידע ושירותים והתאמתם לצרכיך, תקשורת עמך, אבטחה וניטור תקלות, ופיתוח ושדרוג האתר ושירותי הקבוצה.

מבלי לגרוע מהאמור, הקבוצה שומרת לעצמה את הזכות למסור כל מידע אישי אודותיך, ובשימושך באתר אתה מאשר זאת במפורש, אם הקבוצה מאמינה בתום לב כי פעולה זאת חיונית לאחת ממטרות אלה:

 א.  ציות להליכים משפטיים, לרבות אך לא רק, לצווים אזרחיים או פליליים, הוראות בית משפט או גילויים מחויבים אחרים;

 ב.  אכיפת מדיניות פרטיות זו, תנאי השימוש או כל התקשרות אחרת בינך לבין הקבוצה;

  ג.   להגיב לטענות על פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים, בין אם צד שלישי כזה הוא משתמש, אדם פרטי או סוכנות ממשלתית;

 ד.  להגיב לפניות לשירות לקוחות;

 ה.  להגן על זכויות, רכוש או ביטחונה האישי של הקבוצה, המשתמשים שלה או הציבור בכללותו.

 1.     דיוור ישיר אלקטרוני ותקשורת שיווקית

בכפוף לאמור להלן, הקבוצה תהיה רשאית לשלוח אליך מעת לעת מידע בדבר שירותיה וכן מידע ותכנים שיווקיים ופרסומיים וזאת באמצעות כל אמצעי תקשורת, לרבות, אך לא רק, דואר אלקטרוני, הודעת טקסט (SMS) וכיו"ב (להלן: "דיוור ישיר").

במסגרת מתן הפרטים באתר תתבקש לאשר פניה אליך בדיוור ישיר ואישורך לכך מהווה אישור לקבוצה לשלוח אליך מדי פעם את המידע והתכנים האמורים באמצעות דיוור ישיר.

יודגש, כי בכל עת תוכל לבקש מהקבוצה לחדול מלקבל דיוור ישיר באמצעות unsubscribe  שמופיע בתחתית הדיוור, ושמך יוסר מרשימת מקבלי הדיוור, בהקדם האפשרי לאחר קבלת פנייתך.

מובהר כי בקשה לחדול מקבלת דיוור ישיר אינה מהווה, לכשעצמה בקשה לעיון ו/או תיקון ו/או מחיקה של המידע שלך ממאגר המידע של הקבוצה. ככל שתבקש לעיין ו/או לתקן ו/או למחוק את המידע כאמור ממאגר המידע של הקבוצה תהיה רשאי לעשות כן באמצעות פניה בנושא זה כמפורט להלן.   

 1.     שמירה על פרטיות

ידוע לך שהקבוצה תחזיק, תנהל ותשתמש במידע ואתה מצהיר כי אין ולא תהיה לך כל טענה כנגד הקבוצה ו/או מי מטעמה עקב כך ובלבד שהשימוש במידע יהיה במסגרת ו/או בקשר לפעילות הקבוצה ו/או בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זאת זה.

במסירת המידע ו/או השימוש באתר אתה מסכים שהמידע שיימסר על ידך באמצעות האתר ישמש את הקבוצה לקידום פעולותיה, כולל פעולותיה עם צדדים שלישיים וששימוש הקבוצה במידע הנ"ל לא ייחשב כפגיעה בפרטיות.

 1.     קישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים

ייתכן כי האתר ו/או דפי נחיתה הקשורים לקבוצה ו/או רשתות חברתיות הקשורות לקבוצה יספקו מעת לעת קישורים ("לינקים") אל או מאת אתרי אינטרנט או מקורות של צדדים שלישיים אליהם תינתן לך גישה בהתאם לשיקול דעתך הבלעדי. אנא שים לב שכל אתר או מקור כזה של צד שלישי עשוי לאסוף את הנתונים האישיים שלך ולהשתמש בהם באופן שונה ואינו כפוף לתנאי מדיניות הפרטיות של הקבוצה.

הקבוצה אינה תומכת או מקבלת על עצמה אחריות כלשהי לגבי נהלי איסוף הנתונים, מדיניות הפרטיות או התכנים של כל אתר מאינטרנט אליו ניתן קישור כאמור. עליך ליצור קשר ישיר עם הבעלים או המפעיל של אתר האינטרנט המקושר אם ברצונך לברר פרטים בנוגע לנהלי הפרטיות שלו לפני שתעביר לאותו אתר פרטים אישיים שלך.

 1.     אבטחה

הקבוצה נוקטת באמצעים טכניים וארגוניים בהתאם להוראות כל דין, שנועדו לאבטח את המידע האישי שלך מפני אובדן מקרי ומפני גישה לא מורשית, שימוש, שינוי או חשיפה. עם זאת, למרבה הצער ולמרות האמור לעיל, העברת מידע באינטרנט אינה בטוחה לחלוטין והקבוצה אינה יכולה להבטיח שצדדים שלישיים בלתי מורשים לעולם לא יהיו מסוגלים להתגבר על אותם האמצעים.

 1.     סטטיסטיקה

פעילות האתר עשויה להיות מנוטרת באמצעות מערכות המנתחות את הלוגים שלו ומפיקות מהם מידע סטטיסטי. מידע זה כולל נתונים כדוגמת מספר הביקורים באתר, הדפים שעניינו את המשתמשים, המיקומים מהם הגיעו, מנועי החיפוש בהם השתמשו כדי לאתר את האתר, דפדפני האינטרנט שבעזרתם צפו באתר ועוד. המידע הנאסף הוא סטטיסטי בלבד ואינו מזהה אותך באופן אישי ונועד נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה על פעילות האתר.

 1.     הזכות לעיין במידע ולמחקו

חוק הגנת הפרטיות מקנה לכל אדם זכות לעיין במידע המוחזק עליו במאגר מידע. הנך זכאי לקבלת פירוט על המידע שסופק על ידך ואשר שמור בידי הקבוצה.

לידיעתך, חוק הגנת הפרטיות קובע כי אדם שעיין במידע שנוגע אליו ומצא כי המידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן או שאינו מעוניין שפרטיו יכללו במאגר רשאי לפנות לבעל המאגר ולבקש ממנו לתקן את המידע או למחקו, ללא תשלום כלשהו, בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות.

ניתן לפנות בכתב לשירות הלקוחות של הקבוצה בכל עניין הנוגע למדיניות פרטיות זאת לרבות בבקשה לעיון ו/או תיקון ו/או מחיקה של מידע באמצעות אימייל לכתובת: [email protected]. הקבוצה תפעל כמיטב יכולתה לבצע את בקשתכם במהירות סבירה.

 1. שינויים במדיניות הפרטיות

הקבוצה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות או לערוך את מדיניות פרטיות זו מעת לעת. כאשר הקבוצה תפרסם שינויים במדיניות פרטיות זו, הקבוצה תעדכן את תאריך "העדכון האחרון" בחלק העליון של מדיניות הפרטיות. אנו ממליצים לך לעיין במדיניות פרטיות זו מעת לעת. המשך שימושך באתר אחרי ששינינו את מדיניות פרטיות זו ייחשב כקבלה מלאה שלך את המדיניות המתוקנת, ללא יוצא מן הכלל.

 1. סמכות שיפוט והדין החל

מדיניות זו והחובות המשפטיות/החוקיות החלות על הקבוצה כפופות לחוקי מדינת ישראל ללא קשר למיקומך. הסמכות הבלעדית לדון בכל טענה ו/או תלונה ו/או תביעה בקשר עם מדיניות הפרטיות ו/או האתר, תוגש ותתברר בישראל בלבד בבתי המשפט המוסמכים הממוקמים בסמכות שיפוטית של מדינת ישראל, במחוז תל אביב  בלבד.